Free Translator Free Translator
Translators Dictionaries Courses Other
Home
English Dictionary      examples: 'day', 'get rid of', 'New York Bay'
Boes   Listen
verb
Boes  3d pers. sing. pres.  (3d sing. pr. of Behove) Behoves or behooves. (Obs.)


Collaborative International Dictionary of English 0.48
Advanced search
     Find words:
Starting with
Ending with
Containing
Matching a pattern  

Synonyms
Antonyms
Quotes
Words linked to  

only single wordsShare |

"Boes" Quotes from Famous Books... 71 sqq. of Daphnis, [Greek: tenon men thoes, tenon lykoi orysanto, Tenon choi 'k drymoio leon aneklause thanonta ... pollai men par possi boes, polloi de te tauroi, pollai d' au damalai kai porties odyranto]. Virg. Ecl. v. 27 sqq. Calpurnius, Ecl. ii. 18. Nemesianus, Ecl. i. 74 sqq.; ii. ...
— The Tragedies of Euripides, Volume I. • Euripides

... apan to soma, zonnyntai, chromenoi autais anti himatiou, aidoion de mega echousin, hoste psauein ton sphyron auton, kai pachy. autoite simoi te kai aischroi. ta de probata auton, hos andres. kai hai boes kai hoi onoi, schedon hoson krioi? kai hoi hippoi auton kai hoi aemionoi, kai ta alla panta zoa, ouden maezo krion; hepontai de toi basilei ton Indon, touton ton pygmaion andres trischilioi. sphodra gar eisi toxotai; dikaiotatoi de eisi kai nomoisi chrontai osper ...
— A Philological Essay Concerning the Pygmies of the Ancients • Edward TysonCopyright © 2019 Free-Translator.com